Anthony Barrett

Ganed Anthony Barrett yng Ngogledd Llundain a derbyniodd ei addysg yn ysgol uwchradd Gatholig St Marys a St Josephs yn swydd Gaint. Aeth i Brifysgol Caerhirfryn, lle derbyniodd radd BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Biolegol. Ymunodd Anthony â'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ym 1986, fel hyfforddai graddedig. Yn ei swydd gyntaf ymwelodd Anthony â chanolfannau’r Fyddin, yr Awyrlu a llongau tanfor er mwyn cynnal archwiliadau o ddepos storfeydd milwrol. Derbyniodd Anthony ei gymhwyster fel Cyfrifydd Siartredig Cyllid Cyhoeddus ym 1990. 

Ar ôl gadael y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ym 1992, aeth i'r sector breifat a gweithio'n gyntaf fel ymgynghorydd rheoli i CSL Group Limited cyn symud i Touche Ross (Deloitte nawr) ym 1994.

Fel Rheolwr yn y Grŵp Archwilio Mewnol Cenedlaethol, cafodd Anthony ddau secondiad gyda Touche Ross hefyd. Y cyntaf i Belfast lle'r oedd yn gyfrifol am archwiliad allanol un o Ymddiriedolaethau mwyaf y GIG yn y DU. A'r ail i'r fyddin i gynorthwyo gyda datblygu cyfrifyddu adnoddau. Treuliodd Anthony ei flynyddoedd olaf gyda'r cwmni fel Uwch Reolwr yn datblygu a chyflawni gwasanaethau ymchwil twyll. Aeth ymlaen i reoli Tîm Gwrth-Dwyll y cwmni a bu'n gyfrifol am arwain nifer o ymchwiliadau proffil uchaf. Adeiladodd hefyd ar ei ddiddordeb cynnar ym meysydd twyll a chyfiawnder troseddol drwy ennill cymhwyster fel Arholwr Twyll Ardystiedig (CFE) yn 1999. 

Wedi saith mlynedd gyda Touche Ross, ymunodd Anthony â'r Comisiwn Archwilio yn 2001, gan weithio fel Archwilydd Dosbarth Gogledd Cymru, ac mae wedi bod yn gyfrifol am bortffolio amrywiol o gleientiaid gan gynnwys llywodraeth ganolog, llywodraeth leol, y gwasanaeth iechyd, yr heddlu, y gwasanaeth tân, y gwasanaethau prawf a pharc cenedlaethol. Mae Anthony yn Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol ac yn gyfrifol am drosolwg y gwaith archwilio ariannol a pherfformiad. Bu Anthony Barrett yn Gadeirydd ar Banel Archwilio Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth rhwng 2009 a 2013. Mae Anthony'n byw yn Swydd Gaer gyda'i wraig a thri o blant.

Anthony Barrett - hysbysiad o gofrestru buddiannau [PDF 51KB agorir mewn ffenest newydd]

 

Anthony Barrett