Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

11 Hyd 2018 - 8:00yb

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, gwnaeth yr adolygiad hwn archwilio pa mor 'addas i'r dyfodol' yw eu swyddogaethau craffu.

9 Hyd 2018 - 8:00yb

Gyda'r 22 o gynghorau sydd yng Nghymru, buom yn archwilio pa mor ‘addas ar gyfer y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

21 Medi 2018 - 1:58yp

Yn seiliedig ar y gwaith, ac yn gyfyngedig i’r gwaith, a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, credwn fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2018-19.

19 Medi 2018 - 11:05yb

Ffocws yr adolygiad hwn ar lefel uchel oedd trefniadau’r Bwrdd Iechyd ar gyfer cynllunio’r gweithlu, a cheisiodd ateb y cwestiwn cyffredinol ‘A oes gan y Bwrdd Iechyd ddull cadarn o gynllunio’r gweithlu sy’n cefnogi’r gwaith o gyflawni’i amcanion strategol a’i nodau ariannol?’

13 Medi 2018 - 10:47yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

13 Medi 2018 - 10:00yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

3 Medi 2018 - 10:47yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

 

28 Awst 2018 - 2:16yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

28 Awst 2018 - 2:12yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

28 Awst 2018 - 2:04yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

Tudalennau