Mabwysiadu Dulliau Ataliol

24 Ebr 2014 - 9:00am - 1:00pm

Gwirionedd newid pwyslais ac adnoddau

Trawsgrifiad fideo [PDF 176KB Agorir mewn ffenest newydd]

Cafodd y seminar ei gynnal gan Swyddfa Archwilio Cymru a Rhaglen Gwasanaethau Effeithiol i Grwpiau Agored i Niwed y Grŵp Arwain y Gwasanaeth Cyhoeddus.

Fe wnaeth Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, rhoi’r araith gywiernod yn y ddau seminar.

Roedd y seminar wedi ei anelu at arweinwyr strategol gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys:

  • Prif Weithredwyr;
  • Cyfarwyddwyr Cyllid;
  • Penaethiaid Gwasanaethu; a
  • Gwasanaethau Corfforaethol.

Mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn rhoi mwy a mwy o bwyslais ar ymyraethau a pholisïau ataliol, gan ystyried gwasanaeth cyhoeddus yn ei gyfanrwydd yn hytrach na sefydliadau unigol. Mae atal ac ymyrraeth cynt yn thema allweddol o’r Gyllideb 2014-15 ac mae buddsoddi nawr er mwyn arbed yn y dyfodol yn flaenoriaeth gyffredin ar draws gwasanaethau cyhoeddus.

Wrth roi’r newidiadau hyn ar waith, fe berir heriau sylweddol i wasanaethau cyhoeddus. Drwy dynnu ar astudiaethau achos arfer da sydd eisoes yn bodoli ar hyd a lled Cymru a’r DU, fe wnaeth y seminar hwn hwyluso sgyrsiau agored a gonest am wirionedd newid pwyslais ac adnoddau. Mae hefyd yn un o egwyddorion allweddol y Bill Cenedlaethau’r Dyfodol arfaethedig.

Erbyn iddynt adael y seminar, roedd gan y cynrychiolwyr ganllawiau pellach a mewnwelediad i ddatrysiadau ymarferol wedi’u mabwysiadau o lefydd eraill. 

Roedd y seminar yn cynnwys sesiynau arddangos:

A dewis o fynychu dau o’r canlynol:

Pryd a Ble

6 Mawrth 2014, 0900 – 1300
Stadiwm SWALEC, Sophia Walk, Caerdydd, CF11 9SZ

24 Ebrill 2014, 0900 – 1300
Glasdir, Plas-yn-dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF