Caffael Meddalwedd Amddiffyn y Cyhoedd - Consortiwm Prynu Cymru

29 Mai 2015 - 4:03yp

Dyfarnwyd fframwaith meddalwedd amddiffyn y cyhoedd er mwyn gwella prosesau cydweithredu, arbedion effeithlonrwydd a gwydnwch o fewn cynghorau yng Nghymru. Erbyn hyn gall cynghorau ddefnyddio'r un feddalwedd, sy'n eu helpu i weithio mewn ffordd integredig.

Gwnaed y penderfyniad cychwynnol i geisio tendr cystadleuol ar gyfer system meddalwedd Amddiffyn y Cyhoedd, yn seiliedig ar ardal y canolbarth a'r de-orllewin a fyddai hefyd yn cynnwys Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Sefydlwyd bwrdd prosiect, yn cynnwys penaethiaid gwasanaeth y 6 awdurdod (Cadeirydd - Pennaeth Amddiffyn y Cyhoedd, Cyngor Sir Penfro a Chadeirydd Grŵp Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru), wedi'i gefnogi gan dîm prosiect o swyddogion. Fe'i cefnogwyd gan y grŵp TG cydweithredol rhanbarthol a darparwyd cymorth gyda rheolwr prosiect (rhan-amser) i helpu. 

I ddechrau, cytunodd y bwrdd prosiect i gynnwys y 19 o aelodau o Gonsortiwm Prynu Cymru yn y broses gaffael ond, ar gais y tîm prosiect, cytunodd yn gyflym i ehangu hyn i'r 22 o awdurdodau. 

Cyfarfu Penaethiaid Amddiffyn y Cyhoedd y canolbarth a'r gorllewin er mwyn ystyried sut y gallent wella eu gallu i gydweithio ar draws ffiniau sefydliadol. Wrth wraidd y gwaith o gyflawni hyn fyddai sicrhau bod pob awdurdod lleol yn defnyddio'r un feddalwedd cefn swyddfa. 

Y cyfarwyddyd cychwynnol oedd ystyried cyfuno'r system meddalwedd amddiffyn y cyhoedd bresennol. Fodd bynnag, daeth yn amlwg yn fuan fod hyn yn dasg gymharol gostus a sylweddol. 

Cydnabuwyd mai asesu'r systemau a oedd ar gael yn y farchnad fyddai'r ffordd orau ymlaen.

Y weledigaeth ar gyfer y fframwaith oedd cael un system meddalwedd amddiffyn y cyhoedd yn y cwmwl y gallai pob awdurdod lleol ei defnyddio os oeddent yn dymuno. 

Ystyriwyd opsiynau amrywiol a nodwyd un fframwaith cyflenwi yn ddewis opsiwn. Roedd y gofynion yn debygol o fod yn ddigon penodol i benodi un cyflenwr i'r aelodau a oedd yn cymryd rhan gysylltu ag ef yn uniongyrchol yn ôl y gofyn a'i gontractio. Felly, pennodd y strategaeth y byddai un lot yn cwmpasu'r ardal ddaearyddol gyfan. Nid yw'r fframwaith yn gwarantu y bydd aelodau yn cymryd rhan, gan eu galluogi i benderfynu ar hynny ar ôl dyfarnu'r contract.

 

Gall y fframwaith:

  • helpu awdurdodau lleol i uno'n ddi-dor (pan fo'n briodol)
  • lleihau costau a chefnogi gwydnwch
  • cefnogi gweithio symudol, a
  • galluogi adnoddau adrodd blaen swyddfa a gwybodaeth i'r cyhoedd.

O ganlyniad i ffocws cenedlaethol y prosiect, mae'r buddiannau eraill yn cynnwys datblygu cofrestrau amddiffyn y cyhoedd cenedlaethol a chyflwyno ffurflenni data i Lywodraeth Cymru ac asiantaethau eraill sydd eu hangen fel yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Mae datrysiad cwmwl hefyd yn cyflawni arbedion eraill o ran cyllid ac adnoddau, er enghraifft mae lletya canolog yn rhyddhau adnoddau TG o fewn awdurdodau unigol. Pwysolir y fanyleb o ran safonau agored fel bod modd porthu data fel y bo'n ofynnol a lleihau costau ychwanegol cysylltu â systemau meddalwedd presennol eraill.

Mae gweithio symudol yn rhan bwysig o ddarparu gwasanaethau amddiffyn y cyhoedd a gwnaeth y broses gaffael ymdrin â hyn yn y fanyleb, tra'n parhau i wneud arbedion sylweddol.

 

Enw: Mark Elliott

Teitl/rôl: Pennaeth Amddiffyn y Cyhoedd

Sefydliad: Cyngor Sir Penfro

E-bost: markelliott@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775721

Darganfod dogfennau