Awdurdod Heddlu Gwent Arolygiad Awdurdod yr Heddlu 2010

24 Chwef 2010 - 9:19yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi o'r arolygiad o Awdurdod Heddlu Gwent a  gynhaliwyd ym mis Hydref 2009. 

 

Mae Awdurdod Heddlu Gwent (yr Awdurdod) yn perfformio'n dda ar y cyfan, ac mae mewn sefyllfa gref i wella ymhellach. Mae'r Awdurdod yn dangos arweinyddiaeth effeithiol, a cheir cydberthynas adeiladol a heriol â'r Heddlu. Caiff uwch swyddogion eu penodi'n ofalus gyda'r nod o wella perfformiad yr heddlu ar ran y cyhoedd. Mae'r Awdurdod yn sicrhau dylanwad a chyfeiriad strategol, gan weithio'n agos â'r Heddlu i bennu blaenoriaethau a chanlyniadau a sicrhau y cânt eu cyflawni. Pan gydnabu'r Awdurdod y pwysau o ran adnoddau a'r pwysau ariannol ar yr Heddlu, yn 2006-07, awdurdododd yr Adolygiad 'Staying Ahead'. Mae hwn yn adolygiad eang ac uchelgeisiol o'r ffordd y darperir plismona yng Ngwent i ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel i'r cyhoedd o fewn yr adnoddau sydd ar gael. Law yn llaw â hyn, mae'r Awdurdod wedi adolygu ac ail alinio ei strwythurau llywodraethu i hwyluso gwasanaeth yr heddlu effeithiol ac effeithlon. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau