John Herniman

Ganed John Herniman yng Nghaerdydd.

Ers 1987 pan ymunodd â’r Gwasanaeth Archwilio Dosbarth fel Hyfforddai Archwilio, mae John wedi gweld nifer o newidiadau i’r gwasanaethau cyhoeddus a rheoleiddio yn y DU. Bu’n gweithio i ddechrau i’r Gwasanaeth Archwilio Dosbarth, yna i’r Comisiwn Archwilio, ac wedyn i’r Comisiwn Archwilio yng Nghymru. Bellach mae’n gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru. Ar ôl cymhwyso fel Technegydd Cyfrifyddu (AAT) daeth yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) ym 1993.

Drwy gydol ei yrfa mae wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau ac wedi mwynhau'r her o reoli portffolio amrywiol o gleientiaid y GIG a Llywodraeth Leol ledled y wlad. Yn benodol, mae wedi mwynhau cefnogi cyrff y GIG a Llywodraeth Leol i sicrhau gwelliannau sylweddol yn eu rheolaeth ariannol ac yn eu trefniadau rheoli perfformiad a llywodraethu corfforaethol. Roedd yn arbennig o falch o allu sicrhau dros £20 miliwn o arian ychwanegol ar gyfer un Awdurdod Lleol. Roedd hefyd yn gyfrifol am gyflawni amrywiaeth o brosiectau corfforaethol gan gynnwys arwain rhaglen newid sylweddol i foderneiddio prosesau archwilio gan sicrhau gwasanaeth archwilio symlach, mwy effeithlon.

Daeth John yn Bartner Ymgysylltu yn Swyddfa Archwilio Cymru yn fuan ar ôl ei sefydlu yn 2005 ac ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Grŵp ym maes archwilio ariannol ac yn arwain ar Lywodraeth Leol a Chyfiawnder Troseddol. Mae ei ddiddordeb brwd mewn Perfformiad ac Archwilio Ariannol yn parhau, ac mae bellach yn goruchwylio portffolio amrywiol o waith ar draws yr ystod lawn o gyrff y GIG, llywodraeth leol a llywodraeth ganolog. Mae ganddo gryn ddiddordeb mewn sicrhau gwaith o ansawdd uchel sy'n ychwanegu gwerth ac yn cefnogi gwelliant, ac mae'n cymryd rhan mewn adolygiadau rheoli ansawdd ar draws Cymru. Y tu allan i’r Swyddfa Archwilio, mae John yn mwynhau cerddoriaeth, teithio a phob math o chwaraeon modur

John Herniman