Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

28 Ion 2019 - 9:04yb

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2019-20, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

23 Ion 2019 - 10:01yb

Rhwng mis Mai a mis Hydref 2018, cynhaliwyd adolygiad gennym o gynnydd y Cyngor wrth fynd i'r afael â thri argymhelliad statudol yn ein hadroddiad Safon Ansawdd Tai Cymru a gyflwynwyd i'r Cyngor ym mis Mehefin 2017.

23 Ion 2019 - 10:00yb

Yn 2017-18, cwblhaodd Swyddfa Archwilio Cymru waith i ddeall ‘safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth’ ym mhob cyngor yng Nghymru, ac yng Nghaerffili, roedd ein sylw ar safbwyntiau tenantiaid a phrydleswyr ar eu profiad o raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) y Cyngor. 

22 Ion 2019 - 12:04yb

Mae gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf 

17 Ion 2019 - 12:04yb

Yn y 10 mlynedd diwethaf, cafwyd sawl achos o gynghorau cymuned yn achosi colled i’r pwrs cyhoeddus oherwydd methiannau sylweddol o ran rheolaeth ariannol a llywodraethiant. Mewn rhai achosion, twyll a lladrad oedd yn gyfrifol am hyn 

15 Ion 2019 - 12:04yb

Mae’r swm o arian a reolir gan gynghorau lleol yng Nghymru yn parhau i gynyddu. Fodd bynnag, mewn gormod o gynghorau erys safon bresennol rheoli ariannol a llywodraethu yn siomedig o hyd fel y dangosir gan y ffaith bod nifer y barnau archwilio amodol wedi dyblu

14 Ion 2019 - 10:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesiad strwythuredig 2018 yr Archwilydd Cyffredinol yn y Bwrdd Iechyd.

10 Ion 2019 - 12:04yb

FyNgherdynTeithio yw cynllun tocynnau bws rhatach Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc, a reolir ar ran Llywodraeth Cymru gan PTI Cymru Ltd o dan frand FyNgherdynTeithio, gyda’r nod o wella mynediad pobl ifanc at gyfleoedd addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a hamdden.

8 Ion 2019 - 10:00yb

Yng Nghyngor Dinas Casnewydd, cytunwyd y byddem yn cynnal adolygiad o brofiadau rhieni o raglenni Iaith a Chwarae, a Magu Plant, y rhaglen Dechrau’n Deg yng Nghasnewydd.

4 Ion 2019 - 12:06yp

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb y Cyngor i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

Tudalennau